Hoang dã (2018)
(TP. Hồ Chí Minh)
Disney’s Land
(TP. Hồ Chí Minh)
Người thu gió
(TP. Hồ Chí Minh)
Bí đầu ra 99k
(TP. Hồ Chí Minh)
Made In Korea
(TP. Hồ Chí Minh)
Vua Minh Mạng
(TP. Hồ Chí Minh)
Gia Tộc Morgan
(TP. Hồ Chí Minh)