Hoang dã (2018)
(TP. Hồ Chí Minh)
Vua Minh Mạng
(TP. Hồ Chí Minh)
Made In Korea
(TP. Hồ Chí Minh)
Bí đầu ra 99k
(TP. Hồ Chí Minh)